ASR BAZAFARINI
نسخه آزمایشی
گردهمایی مدیران راه و شهرسازی با مدیران شرکت بازآفرینی شهری
عصر بازآفرینی: گردهمایی سراسری مدیران کل راه و شهرسازی با مدیران شرکت بازآفرینی شهری ایران در محل این شرکت برگزار شد.