ASR BAZAFARINI
نسخه آزمایشی

بازآفرینی خیابان سپه قزوین

عصر بازآفرینی: خیابان سپه قزوین در سال 87 در فهرست آثار ملی ثبت شد. این خیابان تاریخی به عنوان اثری به جای مانده از دوره صفوی، بازآفرینی شده تا بافت تاریخی شهر قزوین حفظ و احیا شود.